1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Громадська організація “КЛУБ ПІДПРИЄМЦІВ БУКОВИНИ” (надалі – “Громадська організація”) є громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів її членів для здійснення та захисту  прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, політичних та інших інтересів підприємців і діє згідно з Конституцією України, Законом України „Про громадські об’єднання”, чинним законодавством України і даним Статутом.

1.2.Громадська організація діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності , рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності.

Громадська організація не має підпорядкування і є повністю самостійною у реалізації своїх завдань.

Громадська організація не несе відповідальності за зобов’язання держави та своїх членів, члени Громадської організації не відповідають за зобов’язання Громадської організації.

1.3.Громадська організація є відкритою для вступу та співпраці українським та іноземним громадянам, які поділяють мету створення, ідеї та статутні завдання, і співпрацює з українськими й іноземними державними органами, організаціями та іншими структурами відповідно до чинного законодавства.

1.4.Громадська організація є неприбутковою організацією, метою створення і статутної діяльності якої не є здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку.

Діяльність Громадської організації поширюється на територію України.

1.5.Повне найменування українською мовою:

Громадська організація «КЛУБ ПІДПРИЄМЦІВ БУКОВИНИ».

Скорочене найменування українською мовою:

ГО «КПБ».

  1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.Громадська організація є юридичною особою і набуває цього статусу  з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.

2.2.З моменту державної реєстрації Громадська організація має виключне право на використання своєї назви.

2.3.Громадська організація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та може використовувати символіку. Символіка Громадської організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

2.4.Громадська організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

2.5.Діяльність Громадської організації не обмежується строком.

  1. МЕТА(ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.Метою створення Громадської організації є  підтримка  і координація розвитку  підприємництва, сприяння становленню підприємництва, як провідної сили сталого позитивного розвитку суспільства, захист законних інтересів та консолідація підприємців Буковини, подальше утвердження в Україні принципів вільної ринкової економіки, демократії, верховенства права.

3.2.Громадська організація вважає абсолютними принципи свободи та рівності прав громадян, верховенство права, взаємної соціальної відповідальності всіх громадян України та державного патріотизму.

3.3.Громадська організація виступає за:

– справедливу Україну;

– багату та заможну Україну;

– європейську Україну;

– Україну як державу, де панують загальнолюдські цінності, законність, демократія та соціальна справедливість;

– Україну як державу, яка є вагомим фактором у житті світової спільноти у всіх сферах суспільного, політичного, культурного й економічного життя.

3.4.Громадська організація керується в своїй діяльності нормами християнської моралі.

3.5.Основні завдання та напрями діяльності Громадської організації:

– залучення підприємців та їх об’єднань до підготовки та ухвалення владних рішень, що стосуються підприємницької діяльності, на центральному та місцевому рівнях;

– участь у формуванні єдиних, чітких та зрозумілих правил відносин між органами виконавчої влади, контролюючими органами та підприємцями;

– запровадження дієвого громадського контролю за діяльністю контролюючих органів;

– розробка та втілення пропозицій, спрямованих на усунення адміністративних перешкод у процедурі реєстрації, ліквідації суб’єктів господарювання, отриманні дозволів, ліцензій та інших погоджень;

– участь в розробці зручних для підприємців процедур одержання адміністративних послуг, професійних стандартів цих послуг;

– сприяння забезпеченню оперативного й ефективного судового захисту порушених прав членів Громадської організації;

– захист прав членів Громадської організації, порушених унаслідок рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, контролюючих органів чи їх посадових осіб;

– сприяння реалізації принципу невідворотності покарання за правопорушення у сфері підприємництва як для суб’єктів господарювання, так і для державних органів і посадових осіб;

– участь у формуванні державної кадрової політики, громадське обговорення кандидатів на посади в органах виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органах, виходячи виключно з принципів професійності, моральності та патріотизму;

– участь у формуванні державної політики у сфері боротьби із корупцією та громадський контроль за сумлінністю виконання державними службовцями своїх службових обов’язків, шанобливим ставленням до громадян, керівників і співробітників, дотриманням високої культури спілкування;

– сприяння реалізації принципу прозорості та врахування громадської думки під час здійснення державної регуляторної політики, обов’язковості і своєчасності доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

– участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, участь в їх обговоренні та відстеження результативності діючих регуляторних актів;

– ініціювання перегляду регуляторних актів, що стримують розвиток підприємництва, є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

– здійснення громадської експертизи регуляторних актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади на їх відповідність вимогам закону;

– проведення громадських слухань та громадських експертиз проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, надання розробникам цих проектів пропозицій про їх вдосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;

– звернення до регуляторних органів з пропозиціями про внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих цими органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог Закону;

– звернення до Президента України, органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог цього Закону;

– підтримка малого та середнього підприємництва;

– підтримка вітчизняних виробників;

– формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць;

– організація консультування з питань законодавства України;

– підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу суб’єктів підприємництва, шляхом створення відповідних закладів освіти;

– забезпечення участі підприємців у державних та регіональних соціально-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах;

– сприяння створенню ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації;

– розвиток партнерських відносин та поглиблення співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю, забезпечення всебічної підтримки суспільно значущих громадських ініціатив;

– участь у проведенні з використанням засобів масової інформації діалогу керівників органів виконавчої влади з громадськістю, обговорення проектів найважливіших рішень та роз’яснення прийнятих органами державної влади рішень, які зачіпають інтереси підприємців;

– участь в роботі комісій, робочих груп та інших консультативних і дорадчих органів, утворених органами виконавчої влади;

– розширення участі підприємців та їх об’єднань в обговоренні та вирішенні важливих питань місцевого значення;

– моніторинг судової практики у сфері господарювання та сприяння у формуванні єдиної судової практики з метою не допустити ухвалення судами протилежних за змістом рішень у тотожних справах;

– поширення та впровадження передового досвіду підприємців на теренах області та держави;

– проведення наукових досліджень у галузі економіки та бізнесу, узагальнення вітчизняного та світового досвіду для розширення цих знань серед усіх верств населення;

– організація і проведення науково-практичних і навчальних семінарів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів у галузі економіки, бізнесу та права;

– поширення досягнень української та зарубіжної науки та практики в галузі економіки, бізнесу та права, з цією метою налагодження міжнародної співпраці з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, установами, службами зарубіжних країн;

– розробка стандартів ведення бізнесу;

– участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері стандартизації;

– моніторинг стану, тенденцій та динаміки розвитку різних галузей підприємництва регіону, аналіз соціально-економічних наслідків управлінських рішень в економічній політиці держави та органів місцевого самоврядування та аналіз факторів стримування вільного розвитку підприємництва в регіоні;

– участь, в установленому порядку, в розробці державних цільових програм, направлених на підтримку і розвиток підприємництва в Україні;

– підготовка пропозицій по захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках, по сприянню та підтримці виробників експортної продукції та продукції, що замінює імпортну;

– узагальнення пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності, що торкаються покращання умов ведення бізнесу, а також розробка рекомендацій для органів державної влади для рішення проблемних питань бізнесу;

– підготовка пропозицій з питань зовнішньоекономічної діяльності та розширенню бізнес-контактів вітчизняних товаровиробників;

– сприяння залученню іноземних інвесторів в економіку регіону;

– популяризація досягнень науки та техніки, передових інноваційних технологій та передового виробничого досвіду успішних підприємств;

– організація змістовного дозвілля членів Громадської організації.

3.6.Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Громадська організація в установленому законодавством порядку має право:

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;

– здійснювати, відповідно до закону, підприємницьку діяльність безпосередньо та через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті Громадської організації та сприяє її досягненню;

– представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;

– брати участь у громадській діяльності, проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації тощо);

– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;

– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

– вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

– брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов’язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;

– бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;

– укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;

– здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

– сприяти у вихованні та формуванні здорового, духовно та морально стійкого покоління підприємців України;

– брати участь в організації і матеріальній підтримці реалізації загальнодержавних, міжнародних програм, ініційованих державними і недержавними організаціями та установами;

– здійснювати науково-методичну, роз’яснювальну, дослідницьку діяльність;

– відряджати для проведення переговорів, участі в будь-яких інших заходах членів Громадської організації, інших осіб за дорученням Громадської організації;

– створювати свої відокремлені підрозділи;

– брати участь у політичній і громадській діяльності;

– висувати кандидатів до місцевих та центральних органів державної влади;

– сприяти створенню системи соціального і правового захисту підприємницької діяльності;

– здійснювати благодійну діяльність;

– створювати колективи для розробки і реалізації проектів, програм відповідно до статутних завдань, залучає до співпраці спеціалістів, фахівців, науковців на договірних або добровільних засадах.

3.7.Громадська організація також здійснює інші права не заборонені законом та вживає інших заходів, що не суперечать чинному законодавству України.

4.ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА

ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

4.1.Членами Громадської організації можуть бути  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, активно сприяють виконанню статутних завдань Громадської організації, поділяють її мету, визнають положення цього Статуту, Кодексу Честі та інших регламентуючих документів Громадської організації, є підприємцями, засновниками або учасниками підприємств та інших господарських організацій та сплачують членські внески та беруть особисту участь в роботі Громадської організації.

Членство в Громадській організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Громадської організації.

4.2.В Громадській організації може бути лише індивідуальне членство.

4.3.Загальні збори Громадської організації приймають рішення про прийняття особи в члени  та вносять відповідний запис у Реєстр членів Громадської організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

4.4.Загальні збори Громадської організації мають право відмовити у прийнятті особи в члени Громадської організації.

4.5.Всі засідання, на яких здійснюється прийом нових членів Громадської організації, є відкритими.

4.6.Для вступу в Громадську організацію претендент має подати не пізніше ніж за 20 днів до засідання, на якому буде здійснюватись прийом у члени Громадської організації, такі документи (в письмовому та електронному вигляді):

– заяву на ім’я Голови Громадської організації;

– анкету за встановленою Громадською організацією формою;

– рекомендації трьох членів Громадської організації;

– три фотографії 3×4.

4.7.Члени Громадської організації мають право:

1)брати участь у статутній діяльності та заходах Громадської організації;

2)брати участь у Загальних зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Громадської організації;

3)вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

4)отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Громадської організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

5)з мотивованих причин мати доступ до фінансових та інших звітів Громадської організації;

6)одержувати інформаційну, правову, методичну, матеріальну та іншу допомогу  в межах  організаційних, фінансових можливостей Громадської організації;

7) добровільно припиняти членство в Організації.

4.8.Члени Громадської організації зобов’язані:

1)виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Громадської організації;

2)сприяти виконанню статутних завдань Громадської організації;

3)пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Громадської організації;

4)виконувати вимоги керівних органів Громадської організації, відокремленого підрозділу, у якому член Громадської організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

5)сплачувати членські внески згідно з Регламентом про членські внески Громадської організації.

4.9.Припинення членства в Громадській організації відбувається на підставі:

1)письмової заяви (за власним бажанням) члена, поданої на ім’я Голови Громадської організації;

2) рішення Загальних зборів.

Членство в Громадській організації припиняється у разі смерті особи.

Питання про припинення членства може порушувати Голова Громадської організації, член Ради, Скарбник, Ревізійна комісія або група з трьох членів Громадської організації.

Ініціатива має бути оформлена відповідними заявами на ім’я Голови Громадської організації із наведенням мотивів і має бути подана не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів.

Особа, щодо якої здійснюється ініціатива про припинення її членства в Громадській організації, має бути ознайомлена з відповідними клопотаннями не пізніше ніж за 5 днів до проведення відповідного Загальних зборів або зборів уповноваженого органу.

4.10.Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на керівній посаді.

4.11.Загальні збори Громадської організації приймають рішення про виключення члена Громадської організації в випадку:

1)неодноразового порушення вимог Статуту;

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Громадської організації;

3)вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Громадській організації;

4)неучасті в діяльності Громадської організації протягом 12 попередніх місяців.

4.12.Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними зборами.

5.КЕРІВНІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.Керівними органами Громадської організації є:

– Загальні збори Громадської організації;

– Рада Громадської організації;

– Голова Громадської організації, Заступник Голови Громадської організації;

– Виконавчий директор Громадської організації.

Керівні органи Громадської організації можуть діяти на громадський засадах.

5.2.Загальні збори є вищим органом Громадської організації. У роботі загальних зборів беруть участь усі члени Громадської організації. Передача права участі у зборах третій особі (представникові) не допускається.

5.3.До виключних повноважень Загальних зборів належать питання:

– затвердження Статуту Громадської організації та внесення змін;

– обрання  органів управління Громадської організації: Ради Громадської організації, Голови та Заступника Громадської організації, Ревізійної комісії, Скарбника строком на один рік;

– призначення Виконавчого директора;

– обрання Етичної комісії Громадської організації;

– затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Громадської організації;

– затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

– визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій;

– участь Громадської організації в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;

– створення і припинення відокремлених підрозділів Громадської організації;

– розпорядження майном Громадської організації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);

– проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Громадської організації;

– затвердження положень відокремлених підрозділів, а також статутів підприємств, що створюються Громадською організацією;

– затвердження Регламентів та інших внутрішніх документів Громадської організації і внесення до них змін;

– прийняття рішення про ліквідацію, саморозпуск/реорганізацію Громадської організації.

5.4.Загальні Збори, як вищий орган вправі вирішити будь-яке питання, що стосується діяльності Громадської організації.

5.5.Загальні Збори Громадської організації проводяться не рідше одного разу на рік. Про місце і час проведення, порядок денний Загальних Зборів всі члени Громадської організації мають бути повідомлені не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення Загальних Зборів. За організацію та формування порядку денного Загальних Зборів несе відповідальність Голова Громадської організації. Члени Громадської організації мають право не пізніше ніж за 3 дні до проведення Загальних Зборів внести пропозиції до порядку денного Загальних Зборів, повідомивши про це Голову Громадської організації у письмовому вигляді.

Позачергові Загальні збори Громадської організації  скликаються на вимогу:

– не менше третини  членів Громадської організації;

– за рішенням Голови Громадської організації;

– Ревізійної комісії Громадської організації у випадках можливого виникнення або наявності обставин, що загрожують інтересам Громадської організації.

Позачергові Загальні збори Громадської організації повинні бути скликані протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня надходження такої вимоги.

5.6.До складу Загальних зборів входять всі члени Громадської організації, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом.

5.7.Загальні Збори Громадської організації вважаються правомочними за умови присутності більше половини спискового складу членів Громадської організації.

5.8.Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Громадської організації.

Рішення Загальних зборів обов’язкові до виконання усіма членами, посадовими особами та іншими працівниками Громадської організації. Рішення набувають чинності з моменту їх схвалення. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

5.9.Рада Громадської організації є постійно діючим керівним органом в період між черговими Загальними зборами.

Рада обирається Загальними Зборами на два роки у складі не менше 7 членів. Остаточна кількість членів Ради визначається рішенням Загальних Зборів Громадської організації. Члени Ради можуть бути переобрані на наступний термін.  Рада є підзвітною та підконтрольною Загальним Зборам.

Рада обирається з членів Громадської організації. До її складу обов’язково включаються Голова Громадської організації, Заступник Голови, Виконавчий директор, Скарбник Громадської організації,  до її складу можуть входити Голови постійних комісій Громадської організації, Голови відокремлених підрозділів Громадської організації, інші члени , обрані Загальними Зборами.

До складу Ради Громадської організації, виконавчих та інших керівних органів Громадської організації не мають права входити члени Ревізійної комісії Громадської організації.

5.10.До повноважень Ради Громадської організації належать питання:

– загальне керівництво Громадською організацією в період між Загальними Зборами Громадської організації;

– розпорядження майном Громадської організації в межах, визначених Загальними Зборами;

– організаційне та фінансове забезпечення діяльності постійних і тимчасових комісій Громадської організації, відокремлених підрозділів та виконавчих структур Громадської організації;

– представлення інтересів Громадської організації у взаємовідносинах з органами законодавчої влади, державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, судами, засобах масової інформації, іншими громадськими організаціями, партіями, міжнародними організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.

5.11.Засідання Ради скликаються Головою Громадської організації не рідше одного разу на три місяці, або протягом п’ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Ради про необхідність скликання засідання Ради.

Про місце і час проведення, порядок денний засідань Ради Громадської організації всі члени Громадської організації мають бути повідомлені не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення засідання Ради. Члени Ради Громадської організації мають право не пізніше ніж за 3 дні до проведення засідань Ради  внести пропозиції до порядку денного засідання Ради Громадської організації, повідомивши про це Заступника Голови Громадської організації у письмовому вигляді.

5.12.Засідання Ради Громадської організації вважається правомочними за умови присутності на засіданні не менше 2/3 членів Ради, обов’язково – Голови Громадської організації. Рішення на засіданнях Ради Громадської організації приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Ради, за винятком тих процедур, які передбачені іншими регламентуючими документами Громадська організація (Регламенти Громадської організації).

Рішення Ради приймаються у вигляді протоколу, який підписується головуючим на засіданні Ради Громадської організації.

Якщо член Ради подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин – у зв’язку з чим кількість членів Ради стає меншою, ніж визначено цим Статутом та Загальними Зборами, Рада більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергових Загальних зборів. Рішення Ради, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Ради, яка обрана Загальними Зборами.

5.13.Голова Громадської організації та Заступник Голови Громадської організації здійснюють поточне керівництво Громадською організацією.  Вони є підзвітними та підконтрольними Раді та Загальним Зборам Громадської організації.

5.14.Повноваження Голови Громадської організації та Заступника Голови  визначаються Статутом та  рішенням Ради Громадської організації.

Голова Громадської організації та Заступник Голови обираються Загальними зборами.

5.15.У виключній компетенції Голови Громадської організації та Заступника Голови  є формування і здійснення загального керівництва виконавчими структурами Громадської організації відповідно до затверджених Загальними Зборами чи Радою фінансово-господарських планів.

5.16.Голова Громадської організації має повноваження:

– офіційно представляти громадську організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

– укладати від імені Громадської організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних Зборів, Ради Громадської організації;

– забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Громадської організації;

– відкривати і закривати рахунки Громадської організації  в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

– затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників громадського об’єднання акти і керувати їхньою діяльністю;

– звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Громадської організації;

– приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Громадської організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Громадської організації.

Голова має право  видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Громадської організації.

5.17.Заступник Голови Громадської організації виконує обов’язки голови Громадської організації на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки. Заступник Голови Громадської організації діє за дорученням Голови Громадської організації та виконує окремі повноваження Голови Громадської організації за його дорученням чи за дорученням Ради.

5.18.Керівні органи Громадської організації періодично (не рідше одного разу на рік) звітують перед членами Громадської організації на Загальних зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Громадської організації.

5.19.Усі керівні органи Громадської організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Громадської організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.20.Керівні органи Громадської організації мають забезпечити для членів Громадської організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

5.21.Члени Громадської організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена громадського об’єднання, Голови Громадської організації, Заступника голови, Ради або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

– на дії, бездіяльність або рішення члена Громадської організації – первинна скарга подається до Голови Громадської організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Громадської організації, який скаржиться, а також члена Громадської організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою – скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Громадської організації, який скаржиться, а також члена громадського об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

– на дії, бездіяльність або рішення Голови Громадської організації та/або Заступника Голови – первинна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Громадської організації, який скаржиться, а також Голову Громадської організації та/або Заступника Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голову Громадської організації та/або Заступника Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

– на дії, бездіяльність або рішення Ради – скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться.

Рішення Загальних зборів Громадської організації є остаточним.

5.22. Виконавчий директор Громадської організації обирається Загальними Зборами Громадської організації.

Виконавчий директор Громадської організації має повноваження:

– вирішує організаційні та фінансові питання діяльності Громадської організації, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів, Ради;

– організовує та проводить збір вступних та щомісячних внесків членів Громадської організації;

– спільно з Головою та Заступником Голови Громадської організації формує фінансово-господарські плани Громадської організації та здійснює контроль за їх виконанням;

– відкриває та закриває від імені Громадської організації рахунки у фінансово-кредитних установах, підписує фінансові документи Громадської організації;

– представляє Громадську організацію в державних і недержавних організаціях, установах, підприємствах та закладах з усіх питань діяльності Громадської організації відповідно до повноважень, передбачених даним Статутом;

– проводить іншу роботу з виконання статутної мети і завдань, згідно рішень керівних органів Громадської організації.

Виконавчий директор має право вчиняти дії від імені Громадської організації без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації.

5.23.Контролюючим органом Громадської організації є Ревізійна комісія,  яка обирається Загальними зборами Громадської організації.

5.23.1. Членами ревізійної комісії не можуть бути  Голова Громадської організації та його Заступник, а також члени Ради. У своїй діяльності Ревізійна  комісія підзвітний Загальним зборам Громадської організації.

5.23.2.Ревізійна комісія проводить перевірки не рідше одного разу на рік. Результати перевірок  доповідаються  Загальним зборам Громадської організації.

5.23.3.До компетенції Ревізійної комісії належить:

  • контроль за правильністю використання майна та коштів Громадської організації;
  • контроль за фінансовою діяльністю Громадської організації;
  • своєчасне виявлення і припинення зловживань та інших правопорушень, які завдали шкоди економічним інтересам Громадської організації;
  • оперативне інформування відповідних керівних органів та посадових осіб Громадської організації про результати проведеної перевірки.

5.23.4.Ревізійна комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів Громадської організації про свою діяльність.

5.23.5. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються Загальними зборами. Ревізійна комісія зі свого складу обирає голову комісії .

5.23.6.Результати перевірки оформлюються висновком.

Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Зборів у випадках можливого виникнення або наявності обставин, що загрожують інтересам Громадської організації.

5.23.7.Для здійснення покладених  повноважень Ревізійна комісія має право:

– отримувати будь-яку інформацію про діяльність Громадської організації, зокрема отримувати копії договорів, угод, контрактів, укладених від імені Громадська організація, наказів та розпоряджень, прийнятих виконавчим органом;

-у письмовій формі вимагати від Голови Громадської організації та інших посадових осіб письмових та усних пояснень щодо їх службової діяльності;

– призначати аудиторські перевірки та розглядати їх результати.

5.24.Основною організаційною формою роботи всіх членів Громадської організації є робота в постійних комісіях. Постійні комісії Громадської організації обираються Загальними Зборами чи Радою Громадської організації з членів Громадської організації. Кожен з членів Громадської організації може бути в складі не більш ніж двох постійних комісій. Комісія власним рішенням обирає Голову та Заступника Голови комісії, яких у подальшому затверджують Загальні Збори Громадської організації.

5.25.Тимчасові комісії Громадської організації обираються Загальними Зборами Громадської організації чи Радою з членів Громадської організації та запрошених зі сторони спеціалістів. Програмні напрямки, організаційну форму, концепцію, повноваження та термін діяльності постійних та тимчасових комісій визначають Загальні Збори чи Рада Громадської організації.

5.26.При необхідності в Громадській організації може створюватися Секретаріат Громадської організації. Сфера повноважень та функціональних обов’язків якого затверджується Загальними Зборами чи Радою Громадської організації. Кандидатуру Голови Секретаріату Громадської організації подає Голова Громадської організації для затвердження на Загальних Зборах чи засіданні Ради Громадської організації  терміном на 2 роки.

6.ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

6.1.Громадська організація  для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Громадській організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Громадської організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах не заборонених законом.

6.2.Громадська організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. В разі отримання Організацією фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, вона зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

6.3.Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Громадської організації, так само як і втручання Громадської організації у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

6.4.Майно Громадської організації формується за рахунок:

– коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– пасивних доходів;

– коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності;

– дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

6.5.Громадська організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Громадської організації.

6.6.Право власності Громадської організації реалізовує її вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Окремі функції щодо

управління майном за рішенням вищого органу управління Громадської організації можуть бути покладені на створені нею відповідно до цього Статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Громадської організації або передані громадським спілкам, утвореним за участю Громадської організації.

6.7.Громадська організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів  Громадської організації. Загальні Збори мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Громадської організації.

6.8.Порядок сплати вступних та членських внесків визнається Регламентом про членські внески Громадської організації.

6.9.Кошти та майно Громадської організації не можуть вільно перерозподілятися між її членами, а використовуються для досягнення мети і розв’язання завдань, передбачених цим Статутом.

6.10.Доходи Громадської організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети(цілей, завдань) та напрямків діяльності.

7.МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.У сфері міжнародної діяльності Громадська організація має право:

– брати участь у міжнародних організаціях тощо;

– укладати договори, контракти, здійснювати обмін делегаціями і в межах України, і за кордоном;

– проводити спеціальні семінари, заняття, школи підвищення кваліфікації із закордонними партнерами;

– організовувати та проводити міжнародні конференції, форуми, фестивалі та інші заходи.

7.2.Громадська організація має право створювати чи вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, створювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та стосунки, укладати відповідні договори та брати участь у втіленні заходів, що не суперечать меті діяльності Громадська організація та міжнародним зобов’язанням України.

8.ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.Громадська організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняють свою діяльність за рішенням Загальних зборів Громадської організації.

8.2.Відокремлені підрозділи Громадської організації створюються без статусу юридичної особи та керуються у своїй діяльності Положенням про відокремлені підрозділи, яке затверджується Загальними зборами  Громадської організації.

8.3.Відомості про утворені відокремлені підрозділи Громадської організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Громадської організації.

8.4.Відокремлені підрозділи закриваються за рішенням Загальних зборів Громадської організації, яка повідомляє про дане рішення уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Громадської організації.

9.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1.Громадська організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Громадської організації про зміни до Статуту Громадської організації, зміни у складі керівних органів Громадської організації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Громадської організації, зміну місцезнаходження Громадської організації (надалі – зміни до відомостей про Громадську організацію).

9.2.Зміни до відомостей про Громадську організацію приймаються Загальними зборами. Рішення про зміни до відомостей про Громадську організацію вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 1/2 членів Громадської організації, присутніх на Загальних зборах.

10.ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1.Громадська організація  має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності.

10.2.Діяльність Громадської організації може бути припинена в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (приєднання) або в результаті ліквідації.

10.3.Припинення діяльності Громадської організації здійснюється:

– за рішенням Громадської організації, прийнятим присутніми членами Громадської організації  на Загальних зборах 1/2 голосами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

– за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Громадської організації.

10.4.Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу Громадської організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Громадської організації після її ліквідації.

10.5.Громадська організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Громадської організації до уповноваженого органу з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Громадської організації про саморозпуск та внесення даних про зазначене рішення Громадської організації до Реєстру громадських об’єднань.

10.6.З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення Громадської організації про саморозпуск розпочинається припинення Громадської організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

10.7.У разі саморозпуску Громадської організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Громадської організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.8.Реорганізація Громадської організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Громадської організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об’єднання за його згодою на таке приєднання.

10.9.Про прийняте рішення щодо реорганізації Громадської організації шляхом приєднання Громадська організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Громадської організації про приєднання та внесення даних про зазначене рішення Громадської організації до Реєстру громадських об’єднань.

З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного рішення, рішення щодо реорганізації Громадської організації не може бути скасовано Громадською організацією.

10.10.У разі реорганізації Громадської організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.